• 97.50 KB
 • 2021-11-18 发布

新人教版小学一年级数学上册期中试卷27

 • 3页
 • 当前文档由用户上传发布,收益归属用户
 1. 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。
 2. 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。
 3. 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。
 4. 网站客服QQ:403074932
第一学期一年级数学 期中检测试题 ‎ 一、 填空题:(6分)‎ ‎ 数一数,一共有( )只小猫.从左边起,小黑猫排第( ),‎ ‎ 在第 6只小猫上打“ √”‎ 二、计算:(12分)‎ ‎ 3+2= 5-3= 7-4= 6-6= 4+3= 4-0=‎ ‎ 2+4= 9-3=  6+1= 4-0= 0+7= 3+3=‎ 三、填括号:(12分)‎ ‎ ( )+4=8   9-( )=7  3+( )=6‎ ‎ 5+( )=7 ( )-3=3 8-( )=5‎ ‎ 四、用3、6、9写出四道算式:(12分)‎ ‎             ‎ ‎              ‎ ‎ 五、在○里填“<”、“>”或“=”:(16分)‎ ‎ 3○4  5○7 3○0 6○2 ‎ ‎ 5○5   4-3○4  5+0○5-0 6○7‎ ‎ 六、按数的顺序填空:(10分)‎ ‎ (1) ( ) ( ) ( ) 3 ( ) ( )‎ ‎ (2) ( ) ( ) 5 ( ) ( ) ( )‎ ‎ 七、比一比,填一填:(6分) ‎ ‎ ( )比( )多( )‎ ‎ ( )比( )少( ) ‎ 八、 比一比,填一填:(6分) ○○○○○○○          ■■■■■ ☆☆☆☆              ★★★ ○比☆多_____个;     ★比■少_____个。  ‎ 九、看图填空:(8分) ‎ ‎ 十、看图列式:(12分)‎ ‎ ‎ ‎ 5、‎ ‎ ‎ ‎ 6、 ‎ ‎ ‎